AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Çalışan Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Öz-Güv Özel Güvenlik ve Eğitimi LTD ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek maksadıyla çalışanlarımızla aramızdaki ilişki kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde işe giriş anında ve istihdam süresince işlenebilmektedir.
Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik belgelerinizde yer alan özel ve genel nitelikli verileriniz, iletişim verileriniz,araç plakanız, görsel verileriniz, dijital iz verileriniz, vize/pasaport veriniz, lokasyon veriniz, finansal verileriniz, ücret ve yan hak verileriniz, sağlık verileriniz, mesleki verileriniz, askerlik durumunuz, medeni haliniz, çocuk bilginiz,adli sicil kaydınız, biyometrik verileriniz, özgeçmişinizde paylaşmanız durumundadernek/vakıf üyelikleriniz, iş akdinizin ifası, özlük dosyanızın oluşturulması dâhil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe yatkınlığınızın ve performansınızın değerlendirilmesi ile kariyer planlaması, ücret yönetimi ve terfi işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi, bordrolama yapılması, işsağlığı ve güvenliği süreçleri ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe girişte işyeri doktoru tarafından işe giriş muayenesinin yapılması ve diğer sağlık hizmetlerinin sunulması, işyerimizin ve fabrikalarımızın güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtları ile işe giriş çıkış kayıtlarının tutulması, yan hak ve menfaatlerin temini (sağlık, hayat sigortası yapılması, şirket hattı, yemek kartı temini vb.), şirket tarafından temin edilen araçların takibi, tahsis edilen şirket hattından yapılan görüşmelerin gerek olması halinde raporlanması, kriz yönetiminin yapılabilmesi amacıyla liste tutulması, Şirket içinden veya dışından gelen şikayetlerin yönetilmesi, Şirket işlemlerinin takibi amacıyla tarafınızın yetkilendirilmesi, sendika süreçlerinin yönetilmesi, Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında raporlama, kontrol, denetim vb. dâhil iş süreçlerinin yönetilmesi, Şirket içi gündemin takip edilebilmesi amacıyla çıkartılan yayınlarda yayınlanması,eğitimlerin ve oryantasyonların düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, seyahat, vize ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi, söz konusu etkinliklerde görüntüler (fotoğraf, video vs.) alınması,resmi kurumlardan gelen taleplerin karşılanması, işten çıktığınız takdirde iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mail arşivleriniz ile masaüstü dosyalarınızın saklanması ve kullanılması, 5651 sayılı kanun gereğince erişim kayıtlarınızın tutulması, internet bağlantı hizmetinin sağlanması,
Şirket faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, ilgili mevzuata, Şirket ve Şirketin bağlı olduğu grup şirketleri kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.İlaveten yukarıda yer verilen kişisel verileriniz grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

           
ÖZ-GÜV ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİMİ LTD.ŞTİ. tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlarla ve bunlarla sınırlı olarak resmi kurum ve kuruluşlara, turizm şirketine, seyahat acentesine, organizasyon hizmeti alınan firmalara, hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere, Şirketin bağlı bulunduğu Grup Şirketi ve bünyesindeki yurt içi ve yurt dışında bulunan şirketlere ve iştiraklere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifası, açık rıza, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yollarla; doğrudan sözlü veya yazılı (e-mail vs) olarak tarafınızdan, Türk Telekom Online Sistemlerden, sendikalardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla kişisel verilerinizi bize açıklamanıza konu olan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.